چند نکته در مورد مقاله امروز آقای اشکوری

– از خصوصیات انسان وسط باز این است که همیشه محلی را برای فرار باز می گذارد. وقتی به مقاله اول اقای اشکوری و مقاله امروز ایشان مراجعه می کنیم خواننده نباید متعجب شود و در فکر فرو رود که آیا نویسنده این دو مقاله یک نفر است یا دو نفر متفاوت که یکی اولی […]

مروری تاریخی بر داوریهای یوسفی اشکوری در باره بنی صدر

محمد جعفری (پژوهشگر تاریخ معاصر و مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی درسالهای 60-58) نوشتار جناب آقای یوسفی اشکوری با عنوان «ملاحظاتی پیرامون برخی سخنان ابوالحسن بنی‌صدر» که در مقام محاجه با مدعیات آقای بنی صدر در برنامه صفحه دو تلویزیون بی بی سی منتشر شده است از چند جهت قابل بررسی است. هرچند می‌توان در […]

هشداری از درون

اشاره: نوشته ای که ملاحظه می کنید ایمیلی است که دوست ارجمند جناب آقای دکتر حسن محدثی از تهران برای من فرستاده و موضوع آن مربوط می شود به مجادله اخیر من و برخی از حامیان جناب آقای بنی صدر. گرچه این متن صرفا به عنوان یک نامه خصوصی برای من ارسال شده اما از […]

چند نکته در مورد مقاله امروز آقای اشکوری

– از خصوصیات انسان وسط باز این است که همیشه محلی را برای فرار باز می گذارد. وقتی به مقاله اول اقای اشکوری و مقاله امروز ایشان مراجعه می کنیم خواننده نباید متعجب شود و در فکر فرو رود که آیا نویسنده این دو مقاله یک نفر است یا دو نفر متفاوت که یکی اولی […]

مروری تاریخی بر داوریهای یوسفی اشکوری در باره بنی صدر

محمد جعفری (پژوهشگر تاریخ معاصر و مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی درسالهای 60-58)n nنوشتار جناب آقای یوسفی اشکوری با عنوان «ملاحظاتی پیرامون برخی سخنان ابوالحسن بنی‌صدر» که در مقام محاجه با مدعیات آقای بنی صدر در برنامه صفحه دو تلویزیون بی بی سی منتشر شده است از چند جهت قابل بررسی است. هرچند می‌توان در […]