ملاحظاتی پیرامون برخی سخنان ابوالحسن بنی صدر در بی بی سی

در جمعه شب 17 اسفند 91/7 مارس 2013 جناب آقای ابوالحسن بنی صدر در برنامه «صفحه 2 آخر هفته» تلویزیون فارسی بی بی سی سخنانی گفت که از جهات مختلف جای تأمل و بررسی دارد. گرچه سخنان و آرای قابل تأمل ایشان در این برنامه کم نیست اما بخشی که در اینجا بدان اشاره می […]

ملاحظاتی پیرامون برخی سخنان ابوالحسن بنی صدر در بی بی سی

در جمعه شب 17 اسفند 91/7 مارس 2013 جناب آقای ابوالحسن بنی صدر در برنامه «صفحه 2 آخر هفته» تلویزیون فارسی بی بی سی سخنانی گفت که از جهات مختلف جای تأمل و بررسی دارد. گرچه سخنان و آرای قابل تأمل ایشان در این برنامه کم نیست اما بخشی که در اینجا بدان اشاره می […]