سخنرانى در نشست هشتاد و پنجمين انجمن گفتگو و دموکراسی

عنوان سخنرانى: «درنگى در نقش دين مدنى در ايران فردا»

عنوان سخنرانى: «درنگى در نقش دين مدنى در ايران فردا»

httpv://www.youtube.com/watch?v=AOG3m6MR8KQ

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message