مصاحبه با رادیو فرانسه: “احمد قابل” به صراحت ولایت فقیه را نفی کرد

حسن یوسفی اشکوری- پژوهشگر علوم دینی مقیم در آلمان، در گفت وگو با بخش فارسی رادیو فرانسه، درخصوص تأثیر زندان در تشدید بیماری احمد قابل می گوید:nn«بنابر آنچه خانواده زنده یاد قابل گفته‌اند، بیماری او در زندان آشکار شد و از سوی مسئولان زندان و زندانبانان مورد بی توجهی قرار گرفت.»nnاو، همچنین معتقد است که اگر زودتر اقدام به انجام معالجات پزشکی احمد قابل می‌شد شاید او بهبود پیدا می‌کرد.nnاشکوری می گوید: «زنده یاد احمد قابل، به صراحت ولایت فقیه را نفی کرد.»nnوی همچنین معتقد است، آنچه مورد نقد احمد قابل قرار گرفته بود، مواردی بود که طی سه سال گذشته همان برخوردهای غیرقانونی وغیرشرعی با او و خانواده اش انجام شد.nnفايل صوتي مصاحبه با راديو فرانسه:nn[Audio:2012-10-23.mp3]nnمأخذ:nnhttp://www.persian.rfi.fr/%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-20121023/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

Share:

More Posts

Send Us A Message