مصاحبه با برنامه پرگار بى بى سى درباره روشنفكرى دينى و آينده آن؟ قسمت ۲

مصاحبه‌اى با برنامه پرگار بى بى سى در رابطه با روشنفكرى دينى قسمت ۲ باتفاق آقايان سروش دباغ، حسن يوسفى اشكورى و آرش نراقى

مصاحبه‌اى با برنامه پرگار بى بى سى در رابطه با روشنفكرى دينى قسمت ۲

باتفاق آقايان سروش دباغ، حسن يوسفى اشكورى و آرش نراقى

اين برنامه در تاريخ ۹ اكتبر ۲۰۱۲ بر روى آنتن رفت.
[Audio:2012-10-09.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message