پیام حمایت حسن یوسفی اشکوری، نویسنده و نواندیش دینی، از کمپین «به خاطر صلح و آزادی»:

بی گمان در سی سال اخیر هیچ زمانی به اندازه زمان کنونی کشور و ملت ایران در معرض خطر جدی تهاجم خارجی قرار نگرفته است. خطری که هر لحظه ممکن است از قوه به فعل برسد و چه بسا موجودیت و استقلال و تمامیت ارضی ایران را تهدید کند. گرچه زمینه سازی اصلی آن با سیاست نابخردانه رهبران ایران فراهم آمده است؛ سیاستی که هم زندگی و حیات عادی مردم را در خطر قرار داده و هم سرنوشت مملکت را با نابودی و حداقل آسیب جدی مواجه کرده. اما سلطه گریهای خارجی و خارجیان نیز در این میان سهم مهمی در آشفتگی اوضاع داخلی و ایجاد خطر برای ایران و ایرانی بر عهده دارد. به ویژه سیاست های سلطه گرانه و زورگویانه دولت متجاوز اسرائیل و تهدیدهای پیوسته و حتی روزانه او مبنی بر حمله به ایران نقش مهمی در این چالش ها و روند تحولات ایفا کرده و می کند. در واقع راستگرایان جنگ طلب و سلطه گرا در دو طرف مجادله به یک فاجعه دامن می زنند و آن ایجاد خطر امنیتی برای ایران و صلح در منطقه و حتی در جهان استnدر این میان چند تن از شخصیت های شناخته شده در قلمرو اندیشه و سیاست و فرهنگ ایرانی از موضع انسانی و صلح طلبی و ایران خواهی فراخوانی کوتاه اما گویا و بلیغ منتشر کرده و در آن از یک سو به حاکمان ماجراجو و بی اعتنا به مصالح ملی و سرنوشت مردم ایران هشدار داده شده و آنان را به تعقل و خردمندی و مصلت اندیشی دعوت کرده اند و از سوی دیگر خطر جدی جنگ و تهاجم نظامی به ایران را گوشزد کرده و جنگ طلبان مسئولیت ناشناس را افشا کرده اند. این اقدام و هشدار گرچه نه اولین بار است و نه احتمالا آخرین بار خواهد بود اما با توجه به امضاکنندگان این فراخوان و اعتبار شخصی آنان و نیز به اعتبار گرایش آنان به نحله های مختلف فکری-اجتماعی و سیاسی از اهمیت خاص برخوردار است. باید همت انان را ستود اما اکنون به مقتضای تنوع فکری بانیان این فراخوان، که هر کدام نحله ای را نمایندگی می کنند، جریانهای مختلف فکری و سیاسی ایرانی وطن خواه و صلح طلب ایرانی است که از هر طریق ممکن از این فراخوان حمایت کنند تا بانگ صلح طلبی و مخالفت جدی با هر نوع جنگ و تهاجم خارجی هر چه بیشتر و رساتر شنیده شود تا در نهایت شاید هم رهبران ایران احساس مسئولیت کنند و برای حراست از میهن و مردم تدبیری بیندیشند و هم جنگ افروزان خارجی از افکار عمومی مردم ایران در مخالفت با هر نوع تهاجم و حتی دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران هر چه بیشتر آگاه شوند و اندیشه تجاوز را برای همیشه از روی میز خود بردارند. nبه امید فردایی بهترn

Share:

More Posts

Send Us A Message