مصاحبه با بى بى سى درباره مرحوم مهندس مهدى بازرگان

مصاحبه با بى بى سى درباره مرحوم مهندس مهدى بازرگان. باتفاق آقايان پرويز دستمالچى، حسن يوسفى اشكورى، و مخاطبان حميد رضا ظريفى نيا و نيما برازنده

مصاحبه‌اى با برنامه پرگار بى بى سى در رابطه با مرحوم مهندس مهدى بازرگان

باتفاق آقايان پرويز دستمالچى، حسن يوسفى اشكورى، و مخاطبان حميد رضا ظريفى نيا و نيما برازنده

اين برنامه در تاريخ ۴ سپتامبر ۲۰۱۲ بر روى آنتن رفت.
[Audio:2012-09-04.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message