مصاحبه با بى بى سى درباره مرحوم مهندس مهدى بازرگان

مصاحبه‌اى با برنامه پرگار بى بى سى در رابطه با مرحوم مهندس مهدى بازرگانnnباتفاق آقايان پرويز دستمالچى، حسن يوسفى اشكورى، و مخاطبان حميد رضا ظريفى نيا و نيما برازندهnnاين برنامه در تاريخ ۴ سپتامبر ۲۰۱۲ بر روى آنتن رفت.n[Audio:2012-09-04.mp3]n

Share:

More Posts

Send Us A Message