دفاع از حقوق مدنی و شهروندی معلمان ضرورت دارد

کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور با صدور بیانیه ای حمایت خود را از کمپین صدای معلمان در بند باشیم، اعلام کردند. در بخشی از این بیانیه تاکید شده است: نهاد های مدنی در تحکیم دموکراسی نقش مهمی ایفا می کنند و از پایه های اصلی آن هستند . برهمین اساس معلمان ایران حق دارند تا نهاد صنفی مستقل خود را داشته باشند.nبه گزارش سایت ملی – مذهبی متن کامل این بیانیه چنین است:nنهادهای مدنی در تحکیم دموکراسی نقش مهمی ایفا می کنند و از پایه های اصلی آن هستند. بر همین اساس معلمان ایران حق دارند تا نهاد مستقل صنفی خود را داشته باشند.nکنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور با این اعتقاد که “محدودیت و زندان حق فعالان صنفی نیست”، در آستانه سال جدید تحصیلی از حکومت ایران می خواهد، فشار بر کانون صنفی معلمان و دیگر تشکلات صنفی معلمان را بردارد و با به رسمیت شناختن آزادی فعالیت آنها، معلمان زندانی را آزاد کند.nهمچنین کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور در راستای دفاع از حقوق مدنی و شهروندی معلمان، از کمپین “صدای معلمان دربند باشیم”، حمایت می کند.nکنشگران ملی – مذهبی خارج از کشورn۹ مهر ۱۳۹۱n۳۰ سپتامبر ۲۰۱۲nnnn

Share:

More Posts

Send Us A Message