پاسخ هایی برای اندیشیدن 24- چرایی ذکر عدم جزئیات نماز در قرآن

چرا شکل ظاهری نماز در قرآن به وضوح  نیامده؟

n nn n

سلام و ارادت

n n

پاسخ اجمالی و روشن و یک کلمه ای من این است که نمی دانم و ظاهرا هیچ کس دیگر نیز نمی داند. چرا که در این مورد نصی در دست نیست. هرچه هست حدس و گمان شخصی است. اما یک چیز روشن است و آن این است که احکام عبادی و نیز احکام اجتماعی (که در فقه به آن «معاملات» گفته می شود) عموما به صورت اجمالی و کلی در قرآن تشریع شده اما جزئیات آنها در کتاب نیامده است. چرا؟ نمی دانیم. جزئیاتی که اکنون می بینیم غالبا بعدها به وسیله فقیهان برساخته شده و در فقه و اجتهاد بسط یافته است. در مواردی به وسیله پیامبر امور جزئی بیان شده اما غالبا بعدها گرچه به استناد روایات از پیامبر و با امامان شیعی در تشیع (روایاتی که روشن نیست چه اندازه جعلی است و چه اندازه درست و موثق) گسترش یافته اند. از نماز و روزه بگیرید تا حج و زکات و نیز مقررات خانواده و مجازاتها و امور کیفری و اقتصادی. در هرحال تا آنجا که به تشریع پیامبر بر می گردد به نظر می رسد به استناد برخی آیات قرآن وی حق تشریع در جزئیات احکام را داشته و از این رو پیامبر نیز البته در طول اوامر و نواهی الهی شارع شمرده است. از جمله در مورد تعیین رکعات نماز و ارکان و اوقات نماز و اذکار و وضوء و مانند آن در عملکرد پیامبر مشخص شده اند. موفق باشید.

Share:

More Posts

آزموده را آزمودن نبود!

جناب حسن یوسفی اشکوری یار و همفکر و همسایۀ سفرکردۀ ما شرکت در انتخابات اخیر را “آزموده را دوباره آزمودن” وصف کرده است. ای کاش

دوستان! این گوی و این میدان

بالاخره ماجرای جنجالی رأی گیری موسوم به «انتخابات ریاست جمهوری» به پایان رسید و جناب دکتر مسعود پزشکیان با رأی خوبی برگزیده شد. هرچند خودم

Send Us A Message