نامه جمعی از فعالان ملی – مذهبی و نهضت آزادی (خارج از کشور) به احمد شهيد درباره سعيد مدنی و احسان هوشمند دو پژوهشگر زندانی

جناب آقای احمد شهيد nسلام بر شماnدر ابتدا سپاس خود را از انتشار گزارش اخيرتان در باره نقض حقوق بشر در ايران تقديم می کنيم.nما جمعی از فعالان سياسی در تبعيد ، با گرايش ملی – مذهبی ، اخبار نگران کننده ای در باره دو نفر از همفکران زندانی خود ، آقايان سعيد مدنی و احسان هوشمند دريافت کرده ايم.nآقايان مدنی و هوشمند، دو تن از نويسندگان، روزنامه نگاران، و پژوهشگران ارشد علوم اجتماعی در ايران هستند.nnحدود دو ماه است که اين دو فعال سياسی بازداشت شده و در اين مدت هيچ ديداری با خانواده و وکيل خود نداشته اند . آن ها تنها تلفن های کوتاهی در حضور بازجوهای شان با خانواده خود داشته اند و نمی توانسته اند آزادانه در باره وضعيت خود با همسر و فرزندان شان سخن بگويند. اتهامات امنيتی سنگين و دروغينی متوجه اين دو جامعه شناس شده است.nشنيده های ما مبنی بر تحت فشار قرار دادن اين دو محقق و نويسنده در بند برای پذيرفتن سناريوهای دروغين بازجوها جهت انجام اعمال غير قانونی نگران کننده است.nدر هفته های اخير نسبت به ضرب و شتم و فشار جسمی بر آن ها نيز خبرهای ناراحت کننده ای شنيده ايم . طبق اين خبرها گوش آقای احسان هوشمند آسيب ديده است.اين خبر مورد تاييد خانواده آقا هوشمند نيز قرار گرفته است .nnجناب آقای احمد شهيدnnحاکمان نظامی – امنيتی در ايران اينک گوش های خود را بر شنيدن هر سخن منطقی و حق طلبانه ای بسته اند. ما از شما تقاضا می کنيم مستقل از هرامر سياسی ( مبتنی بر اجرای حقوق بشر و آزادی بی قيد و شرط کليه زندانيان سياسی – عقيدتی) وحقوقی (جهت اجرای آئين دادرسی مصوب خود جمهوری اسلامی) ، از حکومت ايران بخواهيد به خانواده اين دو زندانی سياسی اجازه دهند با آن ها ديدار داشته و پزشکان مستقل بتوانند آقايان مدنی و هوشمند را معاينه کنند.nبا سپاس قبلیnسيد کوهزاد اسماعيلی – مهدی اقدم – عبدالعلی بازرگان – ايرج باقرزاده – پروين بختيار نژاد – محمد برقعی – وحيد بزرگی تبار – فرزانه بذرپور – حميد بهشتی – هوشنگ تبريزی – محمد باقرتلغری زاده – مجيد تولايی – رضا جعفريان – رضا حاجی – محمد رهبر – علی سرداری – پيام سعيدی – ليلا شکوهی – محمد صابر- ارشاد عليجانی – رضا عليجانی – نور الدين غروی – احد فضيلی – آزاده فضيلی – هادی کحال زاده – علی کلايی – پروين کهزادی – الهه گلکار- ياسر معصومی- پيمان ملاذ – فهيمه ملتی – مهدی ممکن – مجتبی نجفی – مهدی نوربخش – احمد هادوی – حسن يوسفی اشکوریnnn nn nn nn nn nnnn

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message