مصاحبه تلويزيون ايرانيان با يوسفى اشكورى در مورد تحولات صدساله اخير ايران

مصاحبه على ليمونادى با حسن يوسفى اشكورى در مورد تحولات صد ساله اخيرnnگزارشى براى تلويزيون ايرانيانnnاين مصاحبه در ۳ بخش بر روى سايت YouTube قرار گرفته و براى تسهيل شما در اين صفحه منعكس گرديده است.nnبراى مشاهدهٔ ويدئوها، بر روى آنها به ترتيب كليك نماييد:nnقسمت اوّل:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=sfD9EaJ1Vs4nقسمت دوّم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=uA1xxtH5hqMnقسمت سوّم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=tq8pHeDovwA

Share:

More Posts

Send Us A Message