بیانیه ۲۴۵ نفر از کنشگران فرهنگی و سیاسی در تسلیت زنده یاد مهندس عزت الله سحابی

 nn۲۴۵ نفر از طیف های مختلف فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی ضمن تسلیت در گذشت مرحوم مهندس عزت الله سحابی به خانواده و دوستان و هم فکران  او ؛ ایران دوستی و مشی و منش اخلاقی و انسانی این مبارز دیر پا را ستوده و تاکید کرده اند که بزرگ ترین بزرگداشت سحابی را تداوم راه و منش وی میدانند.nnشایان ذکر است این بیانیه قبل ازشهادت هاله سحابی نوشته شده است.nnمتن کامل بیانیه به این شرح است:nnایران ما امروز یکی از بهترین فرزندان اش را از دست داد. عزت الله سحابی در پی بیش از شصت سال رنج و تلاش و مبارزه و مقاومت برای ایران و مردمانش در نیل به آزادی، عدالت ورفع تبعیض و رفاه و سربلندی در جهان ؛ آرام گرفت.nnاویک ایرانی اصیل و  یکی از نمادهای  مثال زدنی  شخصیت و اخلاق مردمان ایران است.nnنگاه مهربانانه او به همه شهروندان  سرزمین اش ، به دور از عقاید دینی ، سیاسی ، جنس ، صنف و زبان شان و خوش قلبی و حسن نیت همیشگی او و جسارت نقد خود و دیگران ؛ از وی  انسانی ساخته بود که دوست و دشمن به صداقت و سلامت اش اذعان داشته و احترام می گذاشتند.nnمشی و منش او که کوله باری از تجربه سالیان دراز مبارزه و زندان ؛ ارتباط همدلانه و دوستانه با طیفهای مختلف فکری و سیاسی ؛ حضور در مدیریت اجرایی و مجلس و کمیسیون های تخصصی آن و … را باخود حمل می کرد ؛ برای او درسها و دستاوردهایی را به ارمغان آورده بود که در دو دهه آخر عمر پر بارش با دلسوزی و نگرانی در اختیار همگان قرار داد.nnنگاه و عمل اخلاقی در سیاست ؛ پذیرش دیگران همان گونه که هستند و احترام به رای و حقوق همگان ؛  تاکید بر همگرایی و همبستگی ملی به عنوان اصلی بنیادی درکنار دیگر ارزشهایی همچون آزادی ، عدالت ، رفع تبعیض و… و ترجیح منافع و مصالح ملی بر منافع و مصالح فردی و جریانی ؛ شاید بزرگ ترین درس های او برای  طیف های مختلف فکری و سیاسی باشد، هر چند که با همه آراء او موافق نباشند.nnاو ایران را هم در ذهن و زبان وهم در عمل و رفتار متعلق به همه ایرانیان می دانست و نگاه حذفی به هیچ فکرو جریانی نداشت و با تجربه  پر هزینه و دردناکی  که در پشت سر داشت بر ضرورت مسالمت آمیز و تدریجی بودن مبارزه و تحول در ایران پا می فشرد.nnماضن تسلیت در گذشت این انسان وارسته  و دلسوز  به ملت ایران و به ویژه خانواده و دوستان آن مرحوم ، بزرگ ترین بزرگ داشت سحابی را تداوم راه و منش آن عزیز میدانیمnnآرامش عطیهnnآذرمند مریمnnآذرنیوش – فرشیدnnآقاخانی – رضاnnآقاخانی –زهراnnآیت الله زاده – ساراnnابراهیم زاده – سید محمد علیnnابراهیمی – الحانnnابراهیمی – رضاnnابوترابی – ابوترابnnاتحاد – عنایتnnاحمدزاده – مستورهnnاحمدی – بهروزnnارغوانی – حسینnnازرحیمی – آرنوشnnاسدی – هوشنگnnاسماعیلی – رشیدnnاسماعیلی – سید کوهزادnnاشراقی – عباسnnاصحابی – اردوانnnاصلاحچی – مرتضیnnاعلم – بهنازnnافشاری – نازکnn اعرابی – سهیلnnافشاری – علیnnاکبرین – محمد جوادnnامیرارجمند – اردشیرnnامیرخسروی – بابکnnامیری – نوشابهnnامیر احمدی – هوشنگnnامین – فریباnnانتصار – نادرnnایران مهر – امیدnnایرانی – بالیnnبابا میری – فاروقnnبازرگان – عبدالعلیnnباقری – موریسnnبختیارنژاد – پروینnnبداقی – احسانnnبراتی – مهرانnnبرقعی – محمدnnبروجردی – مهرزادnnبزرگ تبار- وحید الدینnnبهرامی – صادقnnبهشتی – حمیدnnبهمنی – آرشnnبهنام – فرامرزnnبیات – هوشنگnnبیات زاده – منصورnnبیدقی – محسنnnبید هندی – حسینnnبیگدلی – صدیقهnnپیمان – آزادهnnپیمان – علیnnپیمان- فائزهnnپورفر – محمدnnپیوندی – سعیدnnتعمیر – سیماnnتلغری زاده- محسنnnتنگستانی – مهدیnnتوکل – رحمتnnتهوری – محمدnnتوسلی – ناهیدnnتوفیقی – محمد علیnnتولایی – مجیدnnتیرانی – محمدnnجهاندار – پویاnnجعفریان – رضاnnجلالی زاده – جلالnnچایچی – سعیدnnچیتگر زاده – مریمnnحاجت پور -رضاnnحاجی – رضاnnحبیبی – فرنگیسnnحسن پور – ستارهnnحسن نژاد – آزادهnnحسن نژاد –  سپهرnnحسن نژاد –  محمد علیnnحسینی – علیnnحسینیون – عبدالعلیnnحقیقت جو – فاطمهnnحکیم زاده – عباسnnخاتمی – فریدnnخجسته رحیمی – رضاnnخسروی – آریاnnخواستار – هاشمnnخوش سیرت – ابراهیمnnخوش سیرت – واحدهnnخوش سیرت – یاسرnnدرویش – محمد رضاnnدواچی – آزادهnnذاکری – آرمانnnراسخ – محمودnnراضی – فریدnnراضی – وحیدnnرحمتی – محسنnnرحیم پور – جوادnnرحیمی – سالومهnnرشنو – شاپورnnرشیدیان – امیرnnرضایی – سجادnnرضایی – کاوهnnرفیع – محمودnnرهبر – علیnnزال – محسنnnزرکوب – ساراnnساریخانی- علیرضاnnسپهری فر – تاراnnسرابندی – نسیمnnسرخابی – امینnnسردار – زهرهnnسرداری – علیnnسلامت – ساراnnسلامت – علیnnسلطانپور – سعیدnnسنجابی- سعیدnnسیما – سلمانnnشادی – صدرnnشاکر – عبدالصالحnnشاکری – لالهnnشبان – اسماعیلnnشبانی – مریمnnشاهسوندی – سعیدnnشجاعی – صادقnnشجاعی – منصورهnnشریف پور (هیکس ) – الههnnشریعتمداری – حسنnnشکوهی فر – محمد رضاnnشیخ – مریمnnشیخی – شهاب الدینnnشیخی – محمدnnشیرازی –رضاnnصابر – محمدnnصادق اصفهانی – فاطمهnnصادقی – محمدnnصالحی- منوچهرnnصدر – کارنnnصدری – محمودnnصفایی – سیاوشnnضرغامی – سجادnnطالبی – حسنnnظریفی نیا – حمید رضاnnعابد – عبد اللهnnعابد – محمدnnعابدینی – آرزوnnعبادی – شیرینnnعرب سرخی – فاطمهnnعظیمی – میکائیلnnعلوی – احمدnnعلوی – حسینnnعلوی – شهلاnnعلوی – شهینnnعلوی – طاهرهnnعلوی – فروغnnعلیپور – فرهمندnnعلیپور – محمد حسینnnعلیجانی – ارشادnnعلیجانی- رضاnnعمرانی – مهدیnnعنایتی – فرزادnnغروی – نور الدینnnغنی – مهدیnnفاضل کاشانی – حسنnnفتوحی – امیر حسینnnفخرایی – پویانnnفدایی اصل – میلادnnفرهی – فریدهnnقاضی – فرشتهnnقاضیان – حسینnnقرقلو – کیومرثnnقلی خانی – محمدnnقلی زاده – حامدnnقلی زاده – ریحانهnnقلی زاده – علیnnقهاری – نظام الدینnnکاظمیان – مرتضیnnکامیار – بهرنگnnکدیور – محسنnnکرونی – یاسرnnکحال زاده – هادیnnکشتگر – علیnnکشگر – علیnnکمالی – حسینnnکنعان رو فومنی – علیرضاnnکهزادی – پروینnnگیوه چیان – زهراnnلاهیجی – عبدالکریمnnلدنی – مسعودnnلیوانی – رحمانnnمو تمنی – هادیnnمازندرانی – احسانnnمافی نظام – علی دادnnمالکی فر- صدیقهnnمانی- مهدیnnمتقی – محسنnnمحدثی – حسنnnمحسنی – مهدیnnمحمدی – داوودnnمحمدی – فرشادnnمحمدی – عباسnnمدرس – فرخندهnnمرادی – المیراnnمرادی – روشنکnnمرجایی – فریدnnمزروعی – حنیفnnمزروعی – علیnnمسلم خانی – مهدیnnمصطفوی – لیلیnnمصطفوی – نریمانnnمعصومی – احمدnnمعماریان – امیرnnمفخم – سحرnnملتی – فهیمهnnملکی – موگهnnممکن – ایمانnnممکن – مهدیnnمناف زاده – مهدیnnمنتظر حقیقی – حسینnnمهاجر – ناصرnnمهتری – ابراهیمnnمهدوی – مجتبیnnمهدی زادگان – محمد علیnnموسوی خوئینی ها – علی اکبرnnمیرابیان – امیر حسینnnمیردامادی – سراج الدینnnنادری (کرمانشاهی) – شاهوnnناصری – هوشنگnnنصیری – محمودnnنقوی – محمد سجادnnنکوهش – محسنnnنگهدار – فرخnnنوربخش – مهدیnnنورمحمدی- مسعودnnنوری نیا – حسینnnوحدت – فرزینnnویس مرادی – سجادnnهدایتی – ابوالفضلnnهمتی – بابکnnهمتی – رحیمnnهمتی – مرادnnهنری – علیnnهودشتیان – عطاء اللهnnیزدان پناه – محمد رضاnnیوسفی اشکوری – حسن

Share:

More Posts

Send Us A Message