نقش جنبش دانشجویی در گذار به دمكراسى (روز دانشجو)

سخنرانى حسن يوسفى اشكورى در سمينار "۱۶ آذر روز دانشجو" به تاريخ ۴ دسامبر ۲۰۱۰ در دانشگاه سپینزا رم در ايتاليا موضوع سخنرانى: نقش جنبش دانشجویی در گذار به دمكراسى

سخنرانى حسن يوسفى اشكورى در سمينار “۱۶ آذر روز دانشجو” به تاريخ ۴ دسامبر ۲۰۱۰ در دانشگاه سپینزا رم در ايتاليا

موضوع سخنرانى: نقش جنبش دانشجویی در گذار به دمكراسى

این سخنرانى بر روى سایت Facebook قرار گرفته و براى تسهیل شما در این صفحه منعکس گردیده است.

براى مشاهدهٔ ویدئوها، بر روى آنها به ترتیب کلیک نمایید:

Share:

More Posts

Send Us A Message