خطر بزرگی فضای سیاسی کشور را تهدید می کند

دستگيری غير قانونی دکتر ابراھيم يزدی ، مھندس ھاشم صباغيان، دکتر سيد علی اصغر غروی و د يگربلند پايگان نھضت آزادی، قانون شکنی و تجاوز ديگری است در راستای حملات وتھديدات اخير به آقايان مھدی کروبی و مير حسين موسوی و ديگر شخصيت ھای برجسته جنبش سبز وھم چنين اوج گيری مجدد ترور مخالفان دولت و ياران جنبش سبز که حاضر به پنھانکاری جنايات و خلاف کاری ھايی که شاھد بوده اند نشده اند، بستن غير قانونی احزاب، افزايش فشار بر فعالين جنبش زنان و جنبش ھای کارگری و اقليت ھای قومی ومذھبی، دستگيری فعالان حقوق بشر، فعالان دانشجويی ومبارزات مدنی تمامی نشان آنند که حکومت امنيتی- نظامی کنونی عزم خود را جزم کرده که اپوزيسيون را نه تنھا ساکت و سرکوب کرده بلکه به طور کامل ريشه کن و نابود کند. قانون شکنی ھا و جناياتی در اين سطح و به اين شدت روز افزون نمی تواند بدون اجازه و رھنمود مقام رھبری صورت بگيرد.nnما بر آنيم که سياست کنونی حکومت ايران مستقيما زير نظر کامل رھبری است. انتساب سرکوبھا به نيروھای خود سر، لباس شخصی ھا، مقامات امنيتی و نظامی ھمه برای پنھان کردن دست رھبری است. از اين روی ما شخص رھبر را مسئول آنچه بر دکتر يزدی و بزرگان نھضت آزادی ميرود، و ھر گونه دستگيری يا سوء قصد به رھبران و فعالان جنبش سبز ،و ھم چنين ترور ھا و قتل ھای مشکوک، فشار برنيروھای اپوزيسيون و مبارزان راه آزادی و تلاشگران حقوق مدنی ميدانيم. ادامه اين سياست بيرحمانه وويرانگر تمام ارزش ھای انقلاب را نابود کرده، منافع ملی ايران را به شدت پايمال نموده و راه ھر گونه اصلاح را بسته و جامعه را به شدت به خطر می اندازد. ما خواستار آزادی ھر چه سريعتر دستگير شدگان نھضت آزادی و کليه زندانيان سياسی و پايان دادن به سياست نظامی- امنيتی حاکم بر کشور ھستيم.nnجمشيد اسدی – اميراعتدالی – منوجھر افتخاری – محمد اقتداری – مھدی امينی – پرستو انتصاری – مسعود آذری – مھران براتی – محمد برقعی – شھلا بھاردوست – بھروز بيات – علی پور نقوی – احمد پورمندی – شھرام تھرانی – نيره توحيدی – مجيد تولايی – مھوش ثقفی – عاطفه جعفری – حسن جعفری – فرزاد جواھری – فاطمه حقيقت جو – محسن حيدريان – مھدی خان بابا تھرانی – اسماعيل ختايی – اکبر دوستدار – فرھاد روحی – حميد زنگنه – حميد سالک – منصور سحرخيز – سيامک سلطانی – داريوش سلطانی – محمد سھيمی – علی شاکری – کريم شامبياتی – سعيد شروينی – حميد شيرازی – کاظم علمداری – رضا فانی يزدی – مھدی فتاپور – منصور فرھنگ – پروين قاسمی – کبری قاسمی – کامبيز قائم مقام – يدی قربانی – عزيز کرملو – حسن کلانتری – مزدک ليماکشی – عفت ماھباز – مليحه محمدی – مجيد محمدی – پرويز مختاری – منوچھر مختاری – اکبر مھدی – غفور ميرزايی – فرخ نگھدار – داوود نواييان – مھدی نور بخش – ن. نوری زاده – محمد رضا نيکفر – حسن يوسفی اشکوری

Share:

More Posts

Send Us A Message