مصاحبه تلويزيون ايرانيان با يوسفى اشكورى در مورد تحولات صدساله اخير ايران

مصاحبه على ليمونادى با حسن يوسفى اشكورى در مورد تحولات صد ساله اخيرnnگزارشى براى تلويزيون ايرانيانnnاين مصاحبه در ۴ بخش بر روى سايت YouTube قرار گرفته و براى تسهيل شما در اين صفحه منعكس گرديده است.nnبراى مشاهدهٔ ويدئوها، بر روى آنها به ترتيب كليك نماييد:nnقسمت اوّل:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=rYrDixa5obAnnقسمت دوّم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=Q0vTFqqgUvEnnقسمت سوّم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=QgANyiPP2Agnnقسمت چهارم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=gonm5g_SLbA

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message