مصاحبه تلويزيون ايرانيان با يوسفى اشكورى در مورد تحولات صدساله اخير ايران

مصاحبه على ليمونادى با حسن يوسفى اشكورى در مورد تحولات صد ساله اخير گزارشى براى تلويزيون ايرانيان اين مصاحبه در ۴ بخش بر روى سايت YouTube قرار گرفته و براى تسهيل شما در اين صفحه منعكس گرديده است

مصاحبه على ليمونادى با حسن يوسفى اشكورى در مورد تحولات صد ساله اخير

گزارشى براى تلويزيون ايرانيان

اين مصاحبه در ۴ بخش بر روى سايت YouTube قرار گرفته و براى تسهيل شما در اين صفحه منعكس گرديده است.

براى مشاهدهٔ ويدئوها، بر روى آنها به ترتيب كليك نماييد:

قسمت اوّل:

httpv://www.youtube.com/watch?v=rYrDixa5obA

قسمت دوّم:

httpv://www.youtube.com/watch?v=Q0vTFqqgUvE

قسمت سوّم:

httpv://www.youtube.com/watch?v=QgANyiPP2Ag

قسمت چهارم:

httpv://www.youtube.com/watch?v=gonm5g_SLbA

Share:

More Posts

Send Us A Message