پيامدهاى عملى تفكيك دين و تاريخ دين

پيامدهاى عملى تفكيك دين و تاريخ دين این سخنرانى در تاریخ ۲۰ فوريه ۲۰۱۰ در مؤسسه ابن سینا در شهر ارواین کالیفرنیا ایراد گشته است.

این سخنرانى در تاریخ  ۲۰ فوريه ۲۰۱۰ در مؤسسه ابن سینا در شهر ارواین کالیفرنیا ایراد گشته است.

براى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.

[Audio:2010-02-20.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message