دين و تاريخ دين از ديدگاه مؤرخ

این سخنرانى در تاریخ  ۱۰ ژانويه ۲۰۱۰ در مؤسسه ابن سینا در شهر ارواین کالیفرنیا ایراد گشته استnnبراى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.nn[Audio:2010-01-10.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message