تحلیلی از تاریخ ایران باستان جلسه نهم

جلسه نهم: پنجشنبه ۸ بهمن ۸۸ برابر با  ۲۸ ژانويه ۲۰۱۰

اشکانیان
دوران تکثر اجتماعی

در این قسمت به چهار نکته اشاره می کنیم:

خاندان
سلسه شاهان
علل زوال
میراث اشکانیان

خاندان
یکی از شش قبیلة آریایی پارتیان بودند که پیش از این به آن اشاره شد. اینان از همان آغاز در شرق ایران ( در بخش شرقی دریای خزر و بخشی از خراسان بزرگ ) می زیسته اند. اینان از سدة هشتم هزارة اول دارای قدرت و نفوذ بودند اما از سدة چهارم است که شهرت پیدا می کنند. پارتیان از قبیلة « پرنی » از اتحادیة « داهه » بودند ( مجموعه ای از قبایل چادرنشین سکایی ) در استپهای بین خزر و دریای آرال زندگی می کردند. این قوم مرکب از سواران و جنگجویانی بود که خوشبختی آنان عبارت بود از مرگ در جنگ، و مرگ طبیعی از نظر آنان امری از نظر آنان امری قبیح و شرم آور می نمود. به گفتة ای نسا مرکز پارتیان بود که اکنون در ترکمنستان واقع شده است.

سلسه شاهان اشکانی:
1 – اشک اول ( 238 – 217 ) ( نظر ولسکی ترجیح داده شده است )
2 – تیرداد اول ( 247 – 214 یا 211 ) ( به دلیل طولانی بودن سلطنت تیرداد برخی او را بنیانگذار دانسته اند )
3 – اُردوان اول ( 214 یا 211 – 191 )
4 – فری یاپت ( 191 – 176 )
5 – فرهاد اول ( 176 – 171 )
6 – مهرداد اول ( 171 – 138 )
7 – فرهاد دوم ( 138 – 128 )
8 – اردوان دوم ( 128 – 123 )
9 – مهرداد دوم ( 123 – 76 )
10 – سنتروک ( حدود 76 – 68 )
11 – فرهاد سوم ( 68 – 68 – 57 )
12 – مهرداد سوم ( 57 – 55 )
13 – اُرُد دوم  ( 55 – 37  ) ( جنگ حران )
14 – فرهاد چهارم ( 37 – 2 پیش از میلاد )
15 – فرهادک ( 2 پیش از میلاد – 4 پس از میلاد )
16 – اُرُد سوم ( 4 – 8 میلادی )
17 – وُنُن اول ( 8 – 17 )
18 – اَردوان چهارم ( 10 – 42 )
19 – بَرِدان ( 42 – 46 )
20 – گودرز ( 46 – 51 )
21 – ونن دوم ( 51 – 52 )
22 – بلاش اول ( 52 – 79 )
23 – پاکُر دوم ( 79 – 108 )
24 – خسرو ( 109 – 128 )
25 – بلاش دوم ( 128 – 149 )
26 – بلاش سوم ( 149 – 192 )
27 – بلاش چهارم ( 192 – 209 )
28 – بلاش پنجم ( 209 – 222 )
29 – اَردوان پنجم ( 216 – 224 )

میراث اشکانیان
1 – احیای دولت ایرانی و تحکیم رح ملی
2 – مقاومت طولانی در برابر متجاوزان و حفظ سرزمین ایران بزرگ
3 – تحولات نسبی اجتماعی و اقتصادی ویژه عصر اشکانی
4 – نقش اشکانیان در تمدن جهانی و انتقال تمدن به ساسانیان

علل زوال و فروپاشی
1 – عدم توفیق در دستیابی به یک قدرت و تمرکز دولتی
2 – نقش اشراف در سستی دولت اشکانی
3 – منازعات داخلی و خشونت گسترده در سرای قدرت
4 – ستم ها و خشونت ها علیه مردم
5 – انحصار خدمات دولتی و نظامی و مدیریت ایالتها به پارتیان و محروم کردن دیگران از آنها که موجب خصومت و عدم رضایت اقوام تابع می شد
6 – یونانی مآبی و بی توجهی به آیین زرتشت
7 – سستی و عقب نشینی در برابر رومیان ( البته در اواخر ) 
براى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.

[Audio:2010-01-28.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message