بایگانی برای دسته ’ اخبار و گزارش ‘

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: اسلام ناب

بدست • ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۴۲
اسلام ناب
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: عبادت و خودسازى

بدست • ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۴۱
عبادت و خودسازى
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: سلفى‌گرى چیست!؟

بدست • ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

رنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۴۰
سلفى‌گرى چیست!؟
به مدت ۵۴ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: حجاب و حجاب اجبارى ۲

بدست • ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۳۹
حجاب و حجاب اجبارى ۲
به مدت ۶۰ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: حجاب و حجاب اجبارى ۱

بدست • ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۳۸
حجاب و حجاب اجبارى ۱
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: تناقض‌هاى حکومت دینى

بدست • ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۳۷
تناقض‌هاى حکومت دینى .
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: نگاهی دوباره به دین و تمدن

بدست • ۱۰ فروردین ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۳۶
نگاهی دوباره به دین و تمدن
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: حامى‌پرورى و معاند‌پرورى

بدست • ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۳۵
حامى پرورى و معاند پرورى .
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: انقلاب و ضدّ انقلاب

بدست • ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۳۴
انقلاب و ضدّ انقلاب
به مدت ۶۰ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: جنبش انقلابى

بدست • ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۳۳
جنبش انقلابى
به مدت ۵۹ دقیقه