پرسشی ساده از سازمان مجاهدین خلق

پرسشی ساده از اعضای سازمان مجاهدین خلق

پرسش های ریز و درشت بسیاری هست که دستگاه رهبری و رهبران «سازمان مجاهدین خلق ایران» باید بدان ها پاسخ دهند ولی نقدا یک پرسش ساده اگر پاسخی پیدا کند (که قطعا نخواهد کرد)، بد نیست.

در طول این چهل و پنج سال سازمان به طور رسمی و در مقام ادعا مدعی آزادی و عدالت و دموکرسی و حقوق بشر و مانند آن ها بوده و خود را پیشروترین جریان مترقی و تحقق بخش این نوع مطالبات می داند. البته از آنان که روزگاری خود را «نوک پیکان تکامل» می دانستند، جز این هم انتظاری نیست. اما پرسش ساده من این است که: چگونه است که هنوز هم رعایت حجاب اجباری در سازمان اجباری است و حتی اعضا مجاز نیستند در رعایت حجاب کمترین تسامح داشته باشند؟ چگونه است که هنوز رهبر حی و حاضر یعنی خانم مریم رجوی به طور نمادین حجاب شرعی و اسلامی را به طور کامل رعایت می کند و کاملا پوشیده است؟

البته گفتن ندارد که در اینجا نه سخن از اصل وجوب و استحباب شرعی پوشش سر و گردن و دیگر اعضای بدن زن مطرح است و نه می خواهم در نیک و بد آن سخنی بگویم، آنچه اکنون و در این مقام مطرح است، این است که چرا رعایت سفت و سخت حجاب اجباری برای زنان سازمان الزامی است؟ روشن است که پوشش اختیاری برای هر کسی خارج از موضوع است؛ چنین سنتی، خوب یا بد، از آنجا که با اراده و آگاهی و اختیار رعایت می شود، به کلی از موضوع این یادداشت خارج است.

اگر سازمان و حامیان و عاملان آن خود را دموکرات و حقوق بشری می دانند و مدعی اند در آینده تحت رهبری و حکومت سازمان (مثلا با ریاست جمهوری مریم رجوی)، دموکراسی و آزادی و عدالت و حقوق بشر در ایران آزاد شده محقق خواهد شد، چرا خود یکی از موارد ضد آزادی و ضد حقوق بشر در جمهوری اسلامی یعنی حجاب اجباری را تحمیل می کنند؟ مسئله وقتی مهم تر می شود که این سازمان خود را حامی خیزش زنان ایران در سال گذشته می داند و آن را به دنیا می فروشد. مگر جز این است که پرشمارانی از زنان ایرانی (به ویژه زنان جوان) در طول عمر جمهوری اسلامی و اوج آن از سال 1402 تا کنون، با تمام توان برای حجاب اختیاری مبارزه می کنند و در ابن راه جان می دهند و چشم؟ سازمان در کجای این مبارزه خونین و پرهزینه قرار دارد؟ مگر مدعی نیستید که در خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» فعال و اثرگذار هستید؟

از شما چه پنهان، وقتی فیلم درگیری اخیر پلیس آلبانی با اعضای سازمان در «کمپ اشرف 3» را می دیدم، فضا به گونه ای بود که به جد احساس می کردم این فیلم در فضای حاکم بر جمهوری اسلامی آن هم در چند سال پیش تهیه شده است. تمام بانوان غالبا سالخورده با پوشش های کامل شرعی سر و گردن و با مانتوهای تیره و قالبی و یکسان. نه تنها از فضای جمهوری اسلامی چیزی کم نداشت که حتی غلیظ تر از آن بود. از آنجا که فرض محال، محال نیست؛ اگر فرداهایی سازمان در ایران پساجمهوری اسلامی به قدرت رسید و نظام سیاسی با ولایت مطلقه مریم رجوی حاکم شد، با چنین اندیشه و سیاستی کاملا مشابه با سیاست به تعبیر خودشان «نظام آخوندی»، حکومت خواهید کرد؟ آیا در آن زمان حجاب را برای زنان ایرانی و حداقل برای زنان سازمان در کادر رهبری حکومتی الزامی و اجباری نخواهید کرد؟ اگر بگویید خیر! می پرسم چرا و به چه دلیل از اندیشه مذهبی و سازمانی خود در این امر بس مهم شرعی و دینی عدول می کنید؟

لطفا یک بار هم که شده صادقانه پاسخ دهید!

پنجشنبه 15 تیر 1402

Share:

More Posts

Send Us A Message