انتشار دو بیانیه از سوی موسوی و حمایت های جهانی از جنبش اعتراضی مردم ایران

پنجشنبه 4 تیر 88 / 25 ژوئن 2009
1
موسوی دو بیانیه صادر کرده که به بیانیه 7 و 8 شهرت دارند. بیانیه اول مربوط است به حمله به دفتر روزنامة «کلمه سبز»، که با مدیر مسؤلی خود ایشان منتشر می شود، و دستگیری تمام کارمندان و روزنامه نگاران آن و دومی نیز پاسخ استواری است به مخالفان و کسانی که او را مسؤل این درگیری ها و اغتشاش ها می دانند و از دستگیری و محاکمه او سخن می گویند. او همچنان از ادامه اعتراض و مقاومت در این راه یاد می کند. اما واقعا تا کجا می تواند مقاومت کند روشن نیست.
2
آیت الله منتظری بیانیه ای تازه انتشار داده که بسیار خوب و محکم است و به سختی به برخوردهای حاکمیت با مردم اعتراض کرده و مشروعیت نظام را زیر سوءال برده است.
3
ملی – مذهبی ها نیز بیانیه ای صادر کرده اند که باز انتقاد از وضعیت موجود و حمایت از جنبش اعتراضی مردم است.
4
دولت آمریکا که پیش از این از سفارتخانه هایش در تمام جهان خواسته بود به مناسبت سالگرد استقلال آمریکا از سفیران ایران نیز دعوت کنند، پیشنهاد خود را پس گرفته است.
5
در پی دیدار شماری از استادان دانشگاه با موسوی حدود پنجاه تن از آنان بازداشت شده اند.
6
روز سه شنبه نمایندگان مجلس به مناسبت پیروزی احمدی نژاد به ضیافت شام در کاخ ریاست جمهوری دعوت شده بودند که هیئت رئیسه و اکثریت نمایندگان حضور نیافتند و فقط 105 تن شرکت داشتند و این از بحران روابط مجلس و چهره های مهم آن با احمدی نژاد و دولت آینده آن دارد.
7
عصر امروز در یک گردهمایی سوئدی ها برای اعتراض با حاکمیت ایران و حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران شرکت کردم. حدود هفتصد – هشتصد نفر شرکت کرده بودند. ظاهرا غالبا ایرانی بودند. سخنرانان (حداقل تا زمانی که من بودم) سوئدی بودند. تعدادی با پرچم شیر و خورشید شرکت کرده بودند که احتمالا سلطنت طلب بودند. گرچه مجاهدین خلق نیز از همین پرچم استفاده می کنند. البته هر روز تقریبا سه گردهمایی ایرانی در استکهلم برگزار می شود اما من خواستم در جایی شرکت کنم که بی مشکل و بی مسأله باشد.
یادداشت های روزانه – قسمت صدو پنجم
چهارشنبه 8 تیر 1401

Share:

More Posts

Send Us A Message