انتشار دو بیانیه از سوی موسوی و حمایت های جهانی از جنبش اعتراضی مردم ایران

پنجشنبه 4 تیر 88 / 25 ژوئن 2009n1nموسوی دو بیانیه صادر کرده که به بیانیه 7 و 8 شهرت دارند. بیانیه اول مربوط است به حمله به دفتر روزنامة «کلمه سبز»، که با مدیر مسؤلی خود ایشان منتشر می شود، و دستگیری تمام کارمندان و روزنامه نگاران آن و دومی نیز پاسخ استواری است به مخالفان و کسانی که او را مسؤل این درگیری ها و اغتشاش ها می دانند و از دستگیری و محاکمه او سخن می گویند. او همچنان از ادامه اعتراض و مقاومت در این راه یاد می کند. اما واقعا تا کجا می تواند مقاومت کند روشن نیست.n2nآیت الله منتظری بیانیه ای تازه انتشار داده که بسیار خوب و محکم است و به سختی به برخوردهای حاکمیت با مردم اعتراض کرده و مشروعیت نظام را زیر سوءال برده است.n3nملی – مذهبی ها نیز بیانیه ای صادر کرده اند که باز انتقاد از وضعیت موجود و حمایت از جنبش اعتراضی مردم است.n4nدولت آمریکا که پیش از این از سفارتخانه هایش در تمام جهان خواسته بود به مناسبت سالگرد استقلال آمریکا از سفیران ایران نیز دعوت کنند، پیشنهاد خود را پس گرفته است.n5nدر پی دیدار شماری از استادان دانشگاه با موسوی حدود پنجاه تن از آنان بازداشت شده اند.n6nروز سه شنبه نمایندگان مجلس به مناسبت پیروزی احمدی نژاد به ضیافت شام در کاخ ریاست جمهوری دعوت شده بودند که هیئت رئیسه و اکثریت نمایندگان حضور نیافتند و فقط 105 تن شرکت داشتند و این از بحران روابط مجلس و چهره های مهم آن با احمدی نژاد و دولت آینده آن دارد.n7nعصر امروز در یک گردهمایی سوئدی ها برای اعتراض با حاکمیت ایران و حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران شرکت کردم. حدود هفتصد – هشتصد نفر شرکت کرده بودند. ظاهرا غالبا ایرانی بودند. سخنرانان (حداقل تا زمانی که من بودم) سوئدی بودند. تعدادی با پرچم شیر و خورشید شرکت کرده بودند که احتمالا سلطنت طلب بودند. گرچه مجاهدین خلق نیز از همین پرچم استفاده می کنند. البته هر روز تقریبا سه گردهمایی ایرانی در استکهلم برگزار می شود اما من خواستم در جایی شرکت کنم که بی مشکل و بی مسأله باشد.nیادداشت های روزانه – قسمت صدو پنجمnچهارشنبه 8 تیر 1401

Share:

More Posts

Send Us A Message