میتینگ حامیان احمدی نژاد؛ بیانیه مهم آیت الله منتظری در باره نتایج انتخابات

سه شنبه 26خرداد 88 / 16 ژوئن 2009 n1 nصبح خبر رسید که به گزارش رادیو ایران در درگیری دیروز هفت نفر کشته شده اند. البته گفته اند که عده ای به پایگاه بسیج حمله کرده بودند که هر چند احتمال دارد درست باشد اما به احتمال بسیار زیاد بهانه ای است برای این اقدام نابخردانه و جنایتکارانه. n2 nخبر رسید که حجاریان و ابطحی را نیز بازداشت کرده اند.n3 nامروز در یک میزگرد تلویزیونی بی بی سی با حضور آقای کدیور (البته از طریق تماس تلفنی در امریکا) شرکت کردم و موضوع آن بررسی وضعیت روحانیت ایران در قبال شرایط کنونی بود. این برنامه صبح ضبط و عصر پخش شد.n4 nامروز حامیان احمدی نژاد در میدان و لیعصر یک میتینگ برگزار کردند تا شاید راهپمایی عظیم دیروز را جبران کنند یا تحت الشعاع قرار دهند. اما به گزارش منابع داخلی و خارجی جمعیتی اندک که گفته اند به زحمت سی یا چهل هزار می شد گرد آمده بودند که با دیروز قابل مقایسه نبودو از این رو برخی آن را افتضاح تعبیر می کردند.n5 nامروز بیانه ای از آیت الله منتظری منتشر شد که در آن ضمن تصریح به تقلب به نتایج غیر قابل قبول انتخابات اعتراض شده و آن را خیانت در امانت دانسته و توصیه کرده اند که مسؤلان به حق و قانون بر گردند و امانت مردم را به آنان بر گردانند. ضمنا از نیروهای انتظامی و مأموران خواسته شده است تابع حق باشند و المأمور معذور خلاف شرع است. اطلاعیه ایشان بر خلاف اطلاعیه صانعی محکم و روشن بود. nnیادداشت های زوزانه – قسمت نودو هشتمnیکشنبه 14 فروردین 401 nnnn

Share:

More Posts

Send Us A Message