برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: پنج مؤلفه در دینداری معاصر

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۷۴۹ پنج مؤلفه در دینداری معاصر به مدت ۵۹ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۷۴۹
پنج مؤلفه در دینداری معاصر
به مدت ۵۹ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=rNh5FX5V29k

فايل صوتي برنامه فوق:
[Audio: 1749.mp3]

در این گفتار به امکان دینداری در جهان معاصر و به برخی از مؤلفه های آن پرداخته می شود. اغلب مؤمنان از جمله مسلمانان، هم دین خود را کامل و جامع و احیانا خاتم ادیان می دانند، و هم دین ورزی را در نظر و عمل برای همیشه و در هر شرایطی نه تنها ممکن بلکه مفید و حتی الزامی می شمارند. اما می دانیم که ماجرا به این سادگی نیست. از جمله پرسش این است که آیا تمام اجزای دین اسلام از جمله شریعت و احکام اجتماعی را می توان در هر زمانی و مکانی عملی کرد؟ در قرن اخیر شماری از مسلمانان عمدتا بنیادگرا بر این اندیشه تأکید و اصرار دارند که اسلام بدون احراز قدرت سیاسی یعنی حکومت اسلامی عملی نمی شود. در این صورت، با فرض روشن بودن اندیشه حکومت مذهبی و یا با فرض استنادات شرعی برای تحقق آن، می توان پرسید که آیا در این زمان چنان ایده ای قابلیت اجرا و عمل دارد؟ پیامد چنین نوع حکومتی چه خواهد بود؟
با این حال به گمانم در صورتی می توان در این روزگار و در روزگاران بعدی عامل به دین بود که اولا حوزه ها را تفکیک کنیم و مثلا پیام های اصلی و فراتاریخی اسلام و یا هر دینی دیگر را از پوسته زمانی – مکانی و تاریخی آن جدا کنیم و ثانیا ایده نافرجام و حتی می توان گفت بدفرجم حکومت تئوگراتیک و مذهبی را در هر شکلی آن رها کنیم. با توجه به این ملاحظات می توان دینداری فراتاریخی دینی چون اسلام را در پنج مؤلفه محقق کرد و در صورت التزام به آنها و استفاده صادقانه از آنها، از دین ورزی بهره های معنوی برد. این پنچ مؤلفه را با استفاده از اصطلاحات زبان پارسی می توان چنین برشمرد:
1- کرنش (تسلیم آگاهانه و مؤمنانه در برابر امر اولوهی)
2- نیایش (دعا – خواندن – با خداوند مکالمه و مفاهمه داشتن)
3- پرستش (عبادت – شکلی از دعا و مکالمه – این نیایش و پرستش آدمی را از برهوت تنهایی کیهانی نجات می دهد)
4- ستایش (ستایش زیبایی – جمال و جلال خدا و طبیعت و هستی)
5- خواهش (طلب – در مکالمه و مفاهمه با خداوند – در قالب دعا و یا عبادت)
در هر حال ایمان همواره باید خلاق و نوشونده باشد تا موجب سلوک معنوی و اخلاقی مفید و مؤثر باشد.

Share:

More Posts

Send Us A Message