دو رسوایی در دو سوی متعارض جهان

اول. در جهان به اصطلاح آزاد و دموکرات و به شدت حقوق بشری!
در اوج کشتار گسترده و بی مهار دولت فاسد و کودک کش اسرائیل از فلسطینی ها و در غزه، خبر و تصویر پرچم های برافراشته دولت مدرن و مدافع حقوق بشر اتریش در حمایت تمام عیار از چنان رژیم جانی و یاغی اسرائیل بر فراز وزارت امور خارجه و دیگر ادارات دولتی این کشور در رسانه های خبری و تصویری به نمایش درآمد! راستی کدام ابلهی است که عدالت طلبی و دموکراسی خواهی و حقوق بشری چنین دولتی را باور کند؟ به درستی گفته می شود دموکراسی به برگزاری انتخابات و اخذ آرای عددی نیست بلکه به محتوا و عملکرد کارگزاران حکومتی بستگی دار. آیا ماهیت دیگر کشورهای به اصطلاح آزاد و غربی و به طور خاص اروپایی همین است؟ امیدوارم چنین نباشد!
دوم. رسوایی از نوع دیگر در دیگر سوی جهان در ایران خودمان. حضرت الله العظمی نوری همدانی اظهار فرموده اند فروش کلیه برای تهیه جزیه دختران خلاف شرع نیست! عجب! به محض خواندن این خبر به یاد سخنی از زنده یاد شریعتی افتادم که صرفا به نقل آن بسنده می کنم که خود به قدر کفایت گویاست و روشن. او به طعن می گفت: بله، بی شعوری خلاف شرع نیست!!
یکشنبه 26 اردیبهشت 400

Share:

More Posts

Send Us A Message