برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: سیمای منفی جهان مدرن ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۷۳۶nسیمای منفی جهان مدرن ۱nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=hWMI3r_migonnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1736.mp3]

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message