برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: سیمای منفی جهان مدرن ۲

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۷۳۷nسیمای منفی جهان مدرن ۲nبه مدت ۵۹ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=01pyQOQajTgnnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1737.mp3]

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message