برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دانش و ارزش ۲

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۷۳۵nدانش و ارزش ۲nبه مدت ۶۰ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=SLKb5MNd6t4nnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1735.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message