برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آگاهى به فتوحات اسلامى و تسخير ايران ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۷۳۲nآگاهى به فتوحات اسلامى و تسخير ايران ۱nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=e1_s-RnYE2snnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1732.mp3]

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message