برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: جدال عقل و نقل در اسلام ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۶۳۷nجدال عقل و نقل در اسلام ۱nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=G7KxK8TyxBgnnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1637.mp3]

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message