برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: جدال عقل و نقل در اسلام ۲

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۶۳۸nجدال عقل و نقل در اسلام ۲nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=rdEc1vMmq8Innفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1638.mp3]

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message