مصاحبه با تلویزیون ایرانیان- کوچ ایرانیان درباره ۴۲ سال حکومت جمهوری اسلامی

گفتگوی علی لیمونادی با آقای حسن یوسفی اشکوری درباره ۴۲ سال حکومت جمهوری اسلامیnnکوچ ایرانیان ۱۹۰nnKooche Iranian 190- Ali Limonadi in a discussion with Hassan Yousefi Eshkevari about 42 years of the Islamic Republic regime in Iran.nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=Ce-SGNyzxTw

Share:

More Posts

Send Us A Message