برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دين و مليّت ۲

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۵۵۴nدين و مليّت ۲nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=ryIBMvnVLyknnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1554.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message