برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: طالقاني و بازگشت به قرآن ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۳nطالقاني و بازگشت به قرآن ۱nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=EBqNftDrUesnnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1543.mp3]n

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message