برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: طالقاني و بازگشت به قرآن ۲

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۴nطالقاني و بازگشت به قرآن ۲nبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=6Lw3zOL3h9Ynnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1544.mp3]

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message