سيما و سيره محمد در قرآن جلسه پنجم

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران n جلسه پنجم: چهارشنبه ۶ دى ۱۳۸۵nnبراى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.n

[Audio:851006.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message