سيما و سيره محمد در قرآن جلسه هفتم

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران n جلسه هفتم: چهارشنبه ۲۰ دى ۱۳۸۵nnبراى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.n

[Audio:851020.mp3]

Share:

More Posts

منطق مشترک تمامی زورگویان

پرویز ثابتی چهره ی مخوف امنیتی رژیم زوال یافته پهلوی، اخیرا در فیلم تبلیغاتی تلویزیون «منوتو» البته با عنوان «مستند» سخنانی گفته و در واقع

Send Us A Message