سيما و سيره محمد در قرآن جلسه نوزدهم

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران n جلسه نوزدهم: چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۸۶nnبراى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.n

[Audio:860205.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message