سيما و سيره محمد در قرآن جلسه سي و دوم (آخرين جلسه)

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران n جلسه سي و يكم: چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۸۶nnبراى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.n

[Audio:860614.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message