سيما و سيره محمد در قرآن جلسه سي و دوم (آخرين جلسه)

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران
جلسه سي و يكم: چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۸۶

براى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.

[Audio:860614.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message