سيما و سيره محمد در قرآن جلسه دوم

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران n جلسه دوم: چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۸۵nnبراى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.n

[Audio:850915.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

سلام بر وجدان های بیدار

آنچه در این روزها و هفته ها و ماه های اخیر موجب بقای امید و حداقل موجب تسلی خاطر است گسترش مخالفت ها و تعمیق

Send Us A Message