سيما و سيره محمد در قرآن جلسه دوازدهم

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران n جلسه دوازدهم: چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۸۵nnبراى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.n

[Audio:851125.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message