سيما و سيره محمد در قرآن جلسه دهم

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران n جلسه دهم: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۵nnبراى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.n

[Audio:851111.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message