سيما و سيره محمد در قرآن جلسه بيست و پنجم

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران n جلسه بيست و پنجم: چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۸۶nnبراى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.n

[Audio:860316.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message