سيما و سيره محمد در قرآن جلسه بيست و هفتم

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران n جلسه بيست و هفتم: چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۶nnبراى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.n

[Audio:860330.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message