سيما و سيره محمد در قرآن جلسه بيست و هشتم

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران n جلسه بيست و هشتم: چهارشنبه ۶ تير ۱۳۸۶nnبراى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.n

[Audio:860406.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message