سيما و سيره محمد در قرآن جلسه اول

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهرانnجلسه اول: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۸۵nnبراى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.n

[Audio:850908.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message