بیانیه جمعی از فعالان سیاسی و فرهنگی در محکومیت اقدام ماجراجویانه اخیر دولت آمریکا مبنی بر تروریستی خواندن سپاه پاسداران ایران

تصمیم کم سابقه دونالد ترامپ در افزودن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی مرحله جدیدی از تنش بین ایران و آمریکا و آتش افروزی در منطقه پیرامون کشور ماست.nسپاه پاسداران علیرغم برخی کارکردهایی که در دفاع از کشور در دوران جنگ داشته است (جدا از اینکه فرماندهانش یکی از عوامل طولانی شدن جنگ پس از فتح خرمشهر بوده اند)، اما از همان ابتدا با مداخله در امور سیاسی و جناح بندی های داخل کشور و اقدامات سرکوبگرانه به تدریج به عنوان بازوی ولایت فقیه به یکی از مهمترین موانع توسعه سیاسی و اقتصادی و امنیت پایدار در ایران تبدیل شده است. به خصوص قبضه سیاست خارجی منطقه ای کشور و سیاستهای ماجراجویانه آن هزینه های زیادی را به مردم تحت ستم و تبعیض و زیر فشارهای اقتصادی زندگی روزمره در ایران تحمیل کرده است. سپاه با بخش اطلاعاتی و امنیتی اش نیز یکی از ارگان های اصلی سرکوب جامعه مدنی و مطالبات فرهنگی، صنفی و سیاسی ملت ایران بوده است. ضمن آنکه بخش مهمی از فساد ساختاری اقتصادی کشور نیز مرتبط با این نیرو بوده است.nمجموعه عملکرد سپاه باعث شده که خواست بازگشت سپاه به پادگان ها و واگذار کردن سیاست داخلی و خارجی و اقتصاد کشور به دولت و ادغام آن با ارتش و نجات کشور از نهادهای موازی به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.nمردم ایران اما اینک از یکسو گروگان سیاستهای داخلی و خارجی نابخردانه و ضدملی حاکمان کشور قرار گرفته اند و باید هزینه این سیاستها را با زندگی سخت و طاقت فرسای خود بپردازند و از سوی دیگر با سیاستهای دولت ناهنجار ترامپ مواجه اند که فشار شدید تحریم های فلج کنندۀ اقتصادی را نیز به آن افزوده است.nدر آخرین حلقه از این نوع سیاستهای یکجانبه گرایانه، دولت ترامپ با افزودن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی پا به مرحله جدیدی از آتش افروزی در منطقه پیرامون ما نهاده است. این امر باعث افزایش نگرانی ما ایرانیان از احتمال تشدید تنش و احیانا برافروختن آتش جنگ و نیز افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم است.nما امضا کنندگان این بیانیه از طیفهای مختلف سیاسی همانگونه که همیشه اعمال زیانبار سیاسی و اقتصادی و امنیتی فرماندهان سپاه را محکوم کرده ایم گام جدید ماجراجویانه دونالد ترامپ و تیم افراطی و آتش افروز پیرامون وی در راستای گسترش تشنج و احتمال درگیری های نظامی را محکوم می کنیم.nما نتیجه عملی اقدام جدید دولت ترامپ را جدا از رجزخوانی های سیاسی طرفینی، بیش از پیش گامی در هر چه دشوارتر کردن زندگی اقتصادی مردم ایران، بسته شدن فضا برای جامعه مدنی و افزایش اختناق داخلی در ایران، تقویت نقش بالادستی سپاه و تندروهای همراه آن و قدرت گیری هر چه بیشتر نظامیان در عرصه های مختلف کشور می دانیم.nحل مشکلات و رفع موانع راه توسعه سیاسی و اقتصادی کشور (از جمله مسئله سپاه و حامیان و راهبران آن)، تنها برعهده مردم ایران است. این یک ساده انگاری پوپولیستی و غیرملی بیش نیست که از دولت ترامپ توقع حمایت از دموکراسی و آزادی و حقوق بشر داشته باشیم. دولتی که سیاستهای ضدحقوق بشری اش علیه زنان، سیاهان، مهاجران و … و معامله حقوق انسانها با سلاح و نفت بسیار بدیهی است و نزدیکترین متحدان اش فاسدترین دیکتاتورهای منطقه اند.nناجی ایران تنها شهروندان ایران اند. تصورات واهی به سان منجی تراشی، به ویژه گونۀ ترامپی اش، منجر به تضعیفِ اندیشه و انگیزه خوداتکایی مردم می شود. دامن زدن به توهمات وبر انگیختن خوش بینی کاذب در بخشی از مردم و دل بستن شان به هر بیگانه ای طماع و هر خودی ای ناصادق و ناپایدار، راه رستگاری نیست. منشأ امید این است که شهروندان دست بر زانوی همت خویش نهند و دوش به دوش دیگر هموطنان، میهن خویش را آزاد و آباد کنند.nnاسامی امضا کنندگان به ترتیب حروف الفباء:nمجتبی آقا محمدیnمهدی ابراهیم زادهnحمید احمدزادهnمحمدجواد اکبرینnکامران امیریnمحمد اولیائی فردnبهروز بیاتnحسین پورجانگیnمحمد پوردوائیnاحمد پورمندیnبیژن پیرزادهnمریم تنگستانیnرسول تیهوئیانnحسن جعفریnنقی حمیدیانnمهدی خانباباتهرانیnاصغر خرسندnبهروز خلیقnزیبا دناnاسماعیل زرگریانnحمید زنگنهnمسعود سرافرازnسیامک سلطانیnمعصومه شاپوریnعلی شاکریnمسعود شب افروزnرضا شیرازیnمرتضی صادقیnپیمان عارفnحمید عالیپورnمجید عبدالرحیم پورnنادر عصارهnاحمد علویnرضا علیجانیnمحمود علیزاده لسانیnحسن فرشتیانnیدی قربانیnجلال کیابیnمزدک لیماکشیnملیحه محمدیnیوسف محمدیnپروین ملکnمیلاد ملکnمهدی ممکنnیاسر میردامادیnحجت نارنجیnمهدی نوربخشnتوران همتیnحسن یوسفی اشکوریnn


Share:

More Posts

Send Us A Message